Doprava a platba

 • DOPRAVNÍ PODMÍNKY : 

 • V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko za případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

 • Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

 • V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 • V případě shledání porušení nebo poškození obalu zásilky je kupující povinen sepsat s řidičem přepravní služby záznam o poškození do dodacího listu a dokladu o dopravě. Na dodatečné oznámení o poškození zboží přepravcem nebude brán zřetel. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen neprodleně zkontrolovat obsah zásilky a v případě jakýchkoliv závad zboží toto neprodleně oznámit prodávajícímu emailem.

 • Přepravu zajišťuje smluvní přepravce, zboží vykládá na první zpevněnou plochu vedle vozu, tzn. přepravce např. nevynáší zboží do patra aj.

 • Přepravu zajišťuje smluvní přepravce – tento neumožňuje jezdit mimo zpevněné komunikace (např. polní cesty aj.)

 • Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 • Dokladem o dodání zboží je faktura nebo dodací doklad ( prodejka nebo dodací list), obsahující specifikaci druhu zboží, dodaného a převzatého množství.

 • Kupující, nebo jím pověřený pracovník, potvrdí na převzatém dodacím listu/faktuře odběr zboží (v případě řidiče včetně SPZ vozidla a uvedení názvu firmy, pro kterou řidič zboží převzal). Podpisem na dodacím listu/faktuře kupující plně uznává svůj závazek vůči prodávajícímu a potvrzuje tím převzetí zboží a služeb uvedených na dodacím listu/faktuře co do kvality i množství.

 • K uzavření kupní smlouvy dochází akceptací objednávky, přípdně uhrazením zálohy kupujícím. Objednávku potvrdí kupující emailem nebo přímo na provozovně prodávajícího. Prodávající se akceptací objednávky zavazuje dodat objednané zboží v souladu s objednávkou. Dodací termíny se mohou měnit vzhledem k nynější náročné situaci výrobců.

 • V případě, že objednané zboží není u výrobce k dispozici, se termín dodání prodlužuje o dobu, než bude zboží k dispozici, případně dle dohody mezi prodávajícím a kupujícím. Kupující na prodloužení termínu dodání bude prodávajícím upozorněn v okamžiku poskytnutí o této situaci výrobcem. Pokud s prodloužením dodací doby nesouhlasí a chce z tohoto důvodu objednávku zrušit, je nutno tuto informaci sdělit prodávajícímu ihned bez zbytečných odkladů. Je potřeba vzít na vědomí, že v okamžiku vychystání materiálu k nakládce u výrobce, již ani výrobce objednávku nezruší a je nutno materiál dodat.

 • Kupující nemá právo zboží dodané v dohodnutém termínu bezdůvodně odmítnout. Pokud kupující odmítne bezdůvodně zboží převzít, je prodávající oprávněn zboží nechat uskladnit na náklady kupujícího a písemně kupujícímu tuto skutečnost oznámit.

 • Doručením písemného oznámení o uskladnění nepřevzatého zboží je splněn závazek prodávajícího zboží dodat a kupující je toto zboží povinen zaplatit, včetně nákladů prodávajícího spojených s uskladněním. Bude-li zboží takto uskladněno ve skladovacích prostorách prodávajícího, poplatek činí 50,- Kč za paletu na 1 den. Bude-li zboží uskladněno ve skladech třetích osob, pak účtované náklady kupujícím budou pouze do výše prokázaných nákladů spojených se skladováním odmítnutého zboží.

 • Cena dopravy smluvím přepravcem bude upřesněna emailem po potvrzení objednávky. V případě, že by kupující s cenou za dopravu nesouhlasil, objednávka bude zrušena. Po odsouhlasení objednávky i ceny za dopravu, již nelze objednávku rušit.

 • Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

  - v hotovosti na adrese provozoven prodávajícího:

  Showroom - Dobnerova 24, Olomouc, 779 00;

  Sklad - Náves 45, Majetín, 751 03

  - bezhotovostně bankovním převodem;

 • Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží, cly ( materiál dodaný mimo země EU ) či pojištěním zboží. Balné se účtuje pouze ve vyjímečných případech a zákazník na toto bude upozorněn včas.

 • Kupní cena zboží je cena smluvní a je stanovena ceníkem prodávajícího, platným v okamžiku uzavření kupní smlouvy, nebo je určena písemnou kupní smlouvou, platnou objednávkou kupujícího nebo platnou nabídkou prodávajícího.

 • Kupující je povinen zaplatit kupní cenu zboží nejpozději na základě daňového dokladu - faktury či vystaveného zálohového listu prodávajícím.

 • V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží.

 • V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

 • Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

 • Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

 • Prodávající je oprávněn vystavit daňový doklad v den odeslání zboží. Doklad zašle v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

Zpět do obchodu